Trang chủ  Giới thiệu  Liên hệ  Hỏi đáp  Góp ý
GIỚI THIỆU CHI CỤC
   Giới thiệu
   Sơ đồ cơ cấu tổ chức
   Liên hệ
 
 HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
 

 Hoạt động về Tiêu chuẩn Chất lượng

 Văn bản QPPL về Tiêu chuẩn Chất lượng

 

 Hoạt động về Đo lường

 Văn bản QPPL về Đo lường

   TBT
   Giải thưởng CLQG
 GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
   Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
   Doanh nghiệp/Công bố Tiêu chuẩn Chất lượng
 DANH MỤC TIÊU CHUẨN
   Tiêu chuẩn cơ sở
   Tiêu chuẩn Quốc gia
 
 
Dat mua tieu chuan

Home >> Nội dung website >> Hoạt động chuyên môn >> Văn bản QPPL về Tiêu chuẩn Chất lượng


Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2015/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự. - Ngày đăng: 17/06/2015. Lần đọc: 8 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2015 quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. - Ngày đăng: 29/05/2015. Lần đọc: 20 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 14/5/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1008/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: - Ngày đăng: 25/05/2015. Lần đọc: 28 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Quyết định về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN về quy định việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch. - Ngày đăng: 22/04/2015. Lần đọc: 38 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BKHCN Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô - Ngày đăng: 22/04/2015. Lần đọc: 31 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp. - Ngày đăng: 22/04/2015. Lần đọc: 33 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hơp

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hơp. - Ngày đăng: 15/04/2015. Lần đọc: 30 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hơp

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hơp. - Ngày đăng: 15/04/2015. Lần đọc: 33 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Ngày đăng: 30/03/2015. Lần đọc: 60 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 30/03/2015. Lần đọc: 42 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BKHCN Thông tư quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. - Ngày đăng: 30/03/2015. Lần đọc: 43 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. - Ngày đăng: 30/03/2015. Lần đọc: 47 . Cập nhật bởi: admin

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 27/2/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. - Ngày đăng: 25/03/2015. Lần đọc: 43 . Cập nhật bởi: admin

Mũ bảo hiểm vào danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Mũ bảo hiểm đã được đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 vừa được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014. - Ngày đăng: 07/01/2015. Lần đọc: 87 . Cập nhật bởi: admin

Bộ KHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung quy định của QCVN 1:2009/BKHCN

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 05/01/2015. Lần đọc: 86 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 4/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2249/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 29/12/2014. Lần đọc: 100 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Ngày 15/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. - Ngày đăng: 26/11/2014. Lần đọc: 82 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Ngày 23/7 và 4/8/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1864/QĐ-BKHCN và Quyết định số 1990/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. - Ngày đăng: 07/11/2014. Lần đọc: 100 . Cập nhật bởi: admin

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 10/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. - Ngày đăng: 29/10/2014. Lần đọc: 112 . Cập nhật bởi: admin

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

Ngày 5/9/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng, ký hiệu: QCVN 18: 2014/BXD. - Ngày đăng: 22/09/2014. Lần đọc: 126 . Cập nhật bởi: admin

Quy trình hiệu chuẩn tạm thời thiết bị huỳnh quang tia X xác định hàm lượng vàng và quy trình thử nghiệm tạm thời chất chuẩn hàm lượng vàng

Ngày 29/8/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Quyết định số 1697/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình hiệu chuẩn tạm thời thiết bị huỳnh quang tia X (XRF) xác định hàm lượng vàng và quy trình thử nghiệm tạm thời chất chuẩn hàm lượng vàng”. - Ngày đăng: 17/09/2014. Lần đọc: 115 . Cập nhật bởi: admin

Từ ngày 1/11/2014: Xăng dầu chính thức được điều hành theo Nghị định mới

Ngày 3/9/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2009. Theo đó, một trong những điểm nổi bật của Nghị định mới ban hành là giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn. Nghị định sẽ có hiệu lực từ 1/11/2014. - Ngày đăng: 12/09/2014. Lần đọc: 125 . Cập nhật bởi: admin

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

Ngày 31/7/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1402/TĐC-HCHQ gửi các Sở KH& CN; các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố; các tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định - Ngày đăng: 15/08/2014. Lần đọc: 131 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN

Ngày 25/6/2014, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Quyết định số 1550/QĐ-BKHCN về việc đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. - Ngày đăng: 14/07/2014. Lần đọc: 197 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 02/4, 06/5, 12/6/ 2014 và 31/12/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: - Ngày đăng: 25/06/2014. Lần đọc: 390 . Cập nhật bởi: admin

Xử phạt đội mũ không phải mũ bảo hiểm: Thế nào là mũ bảo hiểm đạt chuẩn?

Thông tư liên tịch Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy sử dụng khi tham gia giao thông và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. - Ngày đăng: 25/06/2014. Lần đọc: 198 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN

Ngày 31 tháng 3 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 02/2014/TT-BKHCN về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy". - Ngày đăng: 08/05/2014. Lần đọc: 190 . Cập nhật bởi: admin

Tin hướng dẫn việc đưa hàng về kho bảo quản

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 2232/TĐC-QLCL về việc hướng dẫn việc đưa hàng về kho bảo quản - Ngày đăng: 27/12/2013. Lần đọc: 376 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Trong các tháng 4, 5, 6, 7, 8,10/ 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định sau về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. - Ngày đăng: 26/11/2013. Lần đọc: 928 . Cập nhật bởi: admin

Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 12 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 163/2013 quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp. - Ngày đăng: 20/11/2013. Lần đọc: 309 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

Ngày 26/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. - Ngày đăng: 24/10/2013. Lần đọc: 380 . Cập nhật bởi: admin

Quyết định ban hành và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 18/4/2013,06/5/2013, 31/5/2013, 12/6/2013, 15/7/2013, 26/7/2013, 29/7/2013, 22/8/2013 và 30/8/2013, Bộ khoa học Công nghệ ban hành các Quyết định số 839/QĐ-BKHCN, 841/QĐ-BKHCN, 1015/QĐ-BKHCN, 1016/QĐ-BKHCN, 1329/QĐ-BKHCN, 1331/QĐ-BKHCN, 1333/QĐ-BKHCN, 1334/QĐ-BKHCN, 1472/QĐ-BKHCN, 2041/QĐ-BKHCN, 2045/QĐ-BKHCN, 2046/QĐ-BKHCN, 2284/QĐ-BKHCN, 2339/QĐ-BKHCN, 2588/QĐ-BKHCN, 2589/QĐ-BKHCN, 2590/QĐ-BKHCN, 2592/QĐ-BKHCN, 2594/QĐ-BKHCN, 2696/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia. - Ngày đăng: 06/09/2013. Lần đọc: 576 . Cập nhật bởi: admin

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 12/7/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2003/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. - Ngày đăng: 03/09/2013. Lần đọc: 366 . Cập nhật bởi: admin

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thuộc chương trình quốc gia Năng suất chất lượng

Ngày 20 tháng 8 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 1305/TĐC-KHTC về việc thông báo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thuộc chương trình quốc gia Năng suất chất lượng - Ngày đăng: 03/09/2013. Lần đọc: 335 . Cập nhật bởi: admin

DANH MỤC QUY CHUẨN QUỐC GIA MỚI BAN HÀNH

Ngày 14 tháng 6 năm 2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 32/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật: - Ngày đăng: 22/08/2013. Lần đọc: 401 . Cập nhật bởi: admin

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 19/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Ngày đăng: 26/07/2013. Lần đọc: 357 . Cập nhật bởi: admin

QCVN 9:2012/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự”

Thông tư số: 11/2012/TT-BKH&CN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự” (QCVN 9:2012/BKHCN ) - Ngày đăng: 26/06/2013. Lần đọc: 418 . Cập nhật bởi: admin

QCVN8:2012/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”

Thông tư số: 10/2012/TT-BKH&CN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” (QCVN 8:2012/BKHCN). - Ngày đăng: 26/06/2013. Lần đọc: 390 . Cập nhật bởi: admin

Tin QCVN 7:2011/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông “

Thông tư số: 21/2011/TT-BKH&CN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông” (QCVN 7:2011/BKHCN). - Ngày đăng: 26/06/2013. Lần đọc: 362 . Cập nhật bởi: admin

THÔNG TƯ SỐ 13/2013/TT-BKHCN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2011/TT-BKHCN, THÔNG TƯ 10/2012/TT-BKHCN VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2012/TT-BKHCN

Ngày 12 tháng 4 năm 2013 Bộ Khoa học & Công nghệ đã ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN về việc điều chỉnh thời gian áp dụng cho 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau: - Ngày đăng: 25/06/2013. Lần đọc: 426 . Cập nhật bởi: admin

Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng - Ngày đăng: 17/06/2013. Lần đọc: 417 . Cập nhật bởi: admin

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT- BCA-BGTVT quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy

Ngày 10/5/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT- BCA-BGTVT quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy. - Ngày đăng: 14/05/2013. Lần đọc: 372 . Cập nhật bởi: admin

QCVN về an toàn thiết bị điện, điện tử và các văn bản hướng dẫn

Quản lý chất lượng đối với lò vi sóng trước khi QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành - Ngày đăng: 11/04/2013. Lần đọc: 485 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư liên tịch quy định về sản xuất, nhập khẩu,kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp

Ngày 28 tháng 02 năm 2013, Bộ Khoa học và Cộng nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công An và Bộ Giao thông Vận Tải ban hành Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT - Ngày đăng: 09/04/2013. Lần đọc: 426 . Cập nhật bởi: admin

Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật - Ngày đăng: 25/03/2013. Lần đọc: 506 . Cập nhật bởi: admin

Ngày 30 tháng 6 năm 2011 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư số 17/2011/TT-BKHCN (thay thế cho Thông tư 11/2009/TT-BKHCN ngày 06/5/2009) Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Ngày 30 tháng 6 năm 2011 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư số 17/2011/TT-BKHCN (thay thế cho Thông tư 11/2009/TT-BKHCN ngày 06/5/2009) Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. - Ngày đăng: 25/03/2013. Lần đọc: 417 . Cập nhật bởi: admin

Công bố hợp quy đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu có liên quan đến pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học tại các kho xăng dầu

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 48/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu. - Ngày đăng: 04/03/2013. Lần đọc: 488 . Cập nhật bởi: admin

Đà Nẵng kiểm tra tình trạng "găm hàng" xăng dầu

Trước sức ép từ giá xăng dầu thế giới, nhiều người lo ngại có đợt tăng giá mới. - Ngày đăng: 26/02/2013. Lần đọc: 496 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư số: 22/2010/TT-BKHCN quy định về việc cấp và kiểm tra giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 29 tháng 12 năm 2010 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số: 22/2010/TT-BKHCN quy định về việc cấp và kiểm tra giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ - Ngày đăng: 14/01/2011. Lần đọc: 1261 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

Ngày 16 tháng 11 năm 2010 Bộ xây dựng đã ban hành thông tư số: 21/2010/TT-BXD hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng - Ngày đăng: 23/11/2010. Lần đọc: 1269 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

Ngày 15 tháng 10 năm 2010 Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư số: 18/2010/TT-BXD quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng - Ngày đăng: 15/11/2010. Lần đọc: 1113 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư về sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

Ngày 21 tháng 9 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử - Ngày đăng: 15/10/2010. Lần đọc: 1206 . Cập nhật bởi: admin

Thông tư số: 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010

Thông tư số: 13/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30 tháng 7 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 - Ngày đăng: 30/08/2010. Lần đọc: 1134 . Cập nhật bởi: admin


Số truy cập: 62947

THÀNH VIÊN

Username:
Password:
Ghi nhớ tôi
[Đăng ký]

 Danh sách tổ chức được chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường - 06/07/2015 

 Tin kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá vàng trang sức mỹ nghệ và tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - 02/07/2015 

 'Dẹp loạn' hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ - 02/07/2015 

 45 triệu USD cho ngành chăn nuôi, an toàn thực phẩm Việt Nam - 29/06/2015 

 Nhiều loại thực phẩm chức năng Trung Quốc giả xuất xứ VN - 29/06/2015 


TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Trang chủLiên hệ

© 2006 - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nam 
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung - Thị xã Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam